REGULAMIN SERWISU PRICEPANORAMA

§ 1. Definicje

1) Usługodawca - Manubia sp. z o.o. z siedzibą w Żarach (kod pocztowy: 68-200), ul. Domańskiego 13/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000433534, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9282076561, REGON 081055742, kapitał zakładowy: 12.000 PLN, sdres poczty elektronicznej Usługodawcy kontakt@manubia.pl

2) Serwis - przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), dostępny dla użytkowników sieci Internet pod adresem www.pricepanorama.pl serwis internetowy, za pośrednictwem którego możliwy jest dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną pod warunkiem zawarcia przez Klienta z Usługodawcą Umowy, dla użytkowników Internetu niebędących Klientami Serwis ma wyłącznie charakter informacyjny.

3) Klient - korzystający z Usługi na podstawie Umowy z Usługodawcą, przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) tj. osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

4) Usługa - odpłatna, dostępna w ramach Serwisu usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Klienta usługa, polegająca na udostępnianiu Klientowi w ramach Serwisu reportów obejmujących wykaz oferowanych we wskazanych przez Klienta sklepach i pasażach internetowych produktów i ich cen.

5) Prezentacja - nieodpłatna usługa polegająca na zaprezentowaniu podczas sesji Skype lub Google Hangouts zakresu Usługi oraz funkcjonalności Serwisu.

6) Konto - wyodrębnione miejsce w Serwisie, w którym zapisywane są dane, w tym dotyczące Klienta, do których Klient uzyskuje dostęp po skutecznym zalogowaniu się w Serwisie przy użyciu unikalnego loginu i hasła, w ramach którego Klient uzyskuje dostęp do raportów, o jakich mowa w pkt 4) powyżej.

7) Umowa - zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą pisemna umowa o współpracy, mająca za przedmiot świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi.

8) Regulamin - niniejszy dokument.

§ 2. Rodzaj i zakres Usługi

 1. Na podstawie Umowy zawartej z Klientem, Usługodawca umożliwia Klientowi korzystającemu z Usługi:
  1. przeglądania danych objętych raportami prezentującymi produkty, ceny i czasy dostawy w pasażach i sklepach internetowych wskazanych w Umowie,
  2. przeglądania porównań danych objętych raportami z danymi dotyczącymi produktów oferowanych przez Klienta
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące Usługi objęte są Umową.
 3. Każdy przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) może, przy użyciu formularza dostępnego w Serwisie, zamówić Prezentację.

§ 3. Zamówienie Prezentacji

 1. W celu zamówienia prezentacji należy:
  1. Wypełnić formularz rejestracyjny, podając obligatoryjnie następujące dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres email,
   3. firma przedsiębiorcy
   4. nr telefonu
  2. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy na podany w formularzu adres email,
  3. zaakceptować Regulamin.
 2. Z chwilą kliknięcia „Zamawiam prezentację” dochodzi do zawarcia umowy, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się przeprowadzić Prezentację po dokonaniu z zamawiającym Prezentację indywidulanych ustaleń co do sposobu i terminu jej przeprowadzenia.
 3. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia Prezentacji są zbierane i będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Prezentacji, oraz o ile zamawiający Prezentację wyrazi na takie działanie zgodę, w celu prowadzenia marketingu usług Usługodawcy.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu przeprowadzenia Prezentacji.
 5. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zamówienia Prezentacji jest Usługodawca.
 6. Każdy, kogo dane podane w formularzu rejestracyjnym dotyczą ma prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Usługodawcy.

§ 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi; ostrzeżenie dotyczące zagrożeń

 1. Klient, aby korzystać z Serwisu, a co za tym idzie z Usługi, musi spełnić następujące wymagania techniczne:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej (Moziila Firefox. Internet Explorer, Chrome, Opera) w wersji najnowszej na dzień korzystania z Serwisu, umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,
  4. w celu dokonania rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
 3. Usługodawca oświadcza, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z typowym, powszechnie znanym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem sprzętu informatycznego i sieci Internet. W związku z powyższym Usługodawca zaleca stosowanie przez Klientów środków, jak oprogramowanie antywirusowe lub firewall, służących zwiększeniu bezpieczeństwa i zminimalizowaniu możliwości wystąpienia takiego ryzyka.

§ 5. Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Umowa zawierana jest wyłącznie na piśmie.
 2. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje po zawarciu Umowy i na warunkach w niej opisanych.
 3. Do Umowy zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu o ile z postanowień Umowy nie wynika inaczej.
 4. O ile z Umowy nie wynika inaczej, zarówno Usługodawca jak i Klient mogą rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6. Reklamacje

 1. Jeżeli zdaniem Klienta Usługa jest świadczona w sposób nieprawidłowy, Klient jest uprawniony do przesłania reklamacji pocztą elektroniczną (email) na adres Usługodawcy (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu), za pomocą formularza dostępnego w Serwisie albo pisemnie, na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 2. Usługodawca prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała (a) dokładne oznaczenie Klienta, (b) możliwie dokładny opis nieprawidłowości w świadczeniu Usługi, (c) termin zaistnienia nieprawidłowości i czas jej trwania, (d) ewentualne wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji. Usługodawca zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Usługodawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta i jak najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji.
 3. Reklamacje, o ile z Umowy nie wynika inaczej, rozpatrywane będą w terminie 30 dni.
 4. Usługodawca powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Zarówno Serwis jak i Usługa kierowane są wyłącznie do przedsiębiorców. Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie może być stroną Umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy polskiego prawa, przy czym postanowienia Umowy, w razie ich sprzeczności z postanowieniami Regulaminu, znajdują pierwszeństwo
 3. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Usługodawcą a Klientem na podstawie lub w związku z Umową zawartą pomiędzy nimi na podstawie Regulaminu, a także w związku z interpretacją postanowień Regulaminu, rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w drodze negocjacji. W przypadku nie dojścia do porozumienia spór braku rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu, o ile z Umowy nie wynika inaczej.
 4. Każdy Klient ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej https://www.pricepanorama.com/pl/regulamin i zapisać go na własnym nośniku danych.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2016 roku.